Site announcements

(No announcements have been posted yet.)


Available courses

ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน

 • Teacher: น.อ.อนุสรณ์ วงศ์ปัญญา

หลักการมาตรฐานการทดสอบกำลังพล

 • Teacher: น.อ.ทวีศักดิ์ ทองนาค
 • Teacher: ร.ท.อภิชาติ ทิศรักษ์
 • Teacher: น.ต.เอกสิทธิ์ นิ่มวรรณัง
 • Teacher: ร.อ.นิสิต นิลพงษ์
 • Teacher: น.ต.สายชน ปานขำ
 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.เรวัต ศรีน้อย
 • Teacher: ร.ต.วีระพล เนียมแสง

PQS การใช้เครื่องมือวัด Digital Multimeter Fluke 87

 • Teacher: น.อ.ทวีศักดิ์ ทองนาค
 • Teacher: ร.ท.อภิชาติ ทิศรักษ์
 • Teacher: น.ต.เอกสิทธิ์ นิ่มวรรณัง
 • Teacher: ร.อ.นิสิต นิลพงษ์
 • Teacher: น.ต.สายชน ปานขำ
 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.เรวัต ศรีน้อย
 • Teacher: ร.ต.วีระพล เนียมแสง

PQS การใช้เครื่องมือวัด Oscilloscope Tektronix TDS 2000B Series

 • Teacher: น.อ.ทวีศักดิ์ ทองนาค
 • Teacher: ร.ท.อภิชาติ ทิศรักษ์
 • Teacher: น.ต.เอกสิทธิ์ นิ่มวรรณัง
 • Teacher: ร.อ.นิสิต นิลพงษ์
 • Teacher: น.ต.สายชน ปานขำ
 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.เรวัต ศรีน้อย
 • Teacher: ร.ต.วีระพล เนียมแสง

วิชาวงจรพัลส์และดิจิตอลเทคนิค

 • Teacher: ว่าที่ ร.ท.มานพ ห่างภัย

ภาษาอังกฤษ 1

 • Teacher: น.ท.สนอง กุลแทน
 • Teacher: น.ต.อโณทัย มั่งคั่ง

พลศึกษา

 • Teacher: ว่าที่ ร.อ.มานพ   วงษ์เอี่ยม
 • Teacher: พ.จ.ต.นิคม เสาหิน

เขียนแบบเทคนิค 1

 • Teacher: พ.จ.อ.สุกิจ ไกล้ชิต

วิชาดิจิตอลเทคนิค 1

 • Teacher: พ.จ.อ.ธนากร พละศักดิ์
 • Teacher: น.ต.สุชิน มุขศรี

วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร ๑

 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.จรินทร์ นันทศร

คณิตศาสตร์เทคนิค 1

 • Teacher: ว่าที่ น.ต.ฐากร สร้อยมณี

วิชาป้องกันความเสียหาย 1

 • Teacher: ร.ต.ชัยวัฒน์ ภู่แจ้ง
 • Teacher: พ.จ.ต.ธนาคร ศรีเตชะ
 • Teacher: ว่าที่ ร.ท.กฤษณะ เพิ่มคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 1

 • Teacher: น.ต.สายันต์ ท้ายเมือง

วิชาวงจรไฟฟ้า 1

 • Teacher: น.ท.สุชาติ มั่นคง

งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด

 • Teacher: ร.ท.วินัย ศิริโชติ
 • Teacher: ร.อ.เอนก สุรินทร์

ทหาร 1

 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.รัฐเศรษฐ์ ปชาติกปัญญา

ทหาร 2

 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.รัฐเศรษฐ์ ปชาติกปัญญา

วิชาการเรือ

 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.จักริน มาลัยโรจน์ศิริ

เขียนแบบเทคนิค 2

 • Teacher: ร.ต.คำสอน ก้อนทอง
 • Teacher: พ.จ.อ.สุกิจ ไกล้ชิต

วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS51

 • Teacher: น.ต.สุชิน มุขศรี

วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร ๒

 • Teacher: พ.จ.อ.พิภัช กงแก้ว

วิชาภาษาอังกฤษ 2

 • Teacher: น.ต.อโณทัย มั่งคั่ง

คณิตศาสตร์เทคนิค 2

 • Teacher: ว่าที่ น.ต.ฐากร สร้อยมณี

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

 • Teacher: พ.จ.อ.สุรวุฒิ สุจินตาภิรมย์

วิชาป้องกันความเสียหาย 2

 • Teacher: พ.จ.ต.ธนาคร ศรีเตชะ
 • Teacher: ว่าที่ ร.ท.กฤษณะ เพิ่มคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 2

 • Teacher: น.ต.สายันต์ ท้ายเมือง

วิชาวงจรไฟฟ้า 2

 • Teacher: น.ท.สุชาติ มั่นคง

เครื่องมือวัด 2

 • Teacher: ร.ท.วินัย ศิริโชติ
 • Teacher: ร.อ.เอนก สุรินทร์

วิชาการข่าว

 • Teacher: ร.อ.วรภัทร โบขุนทด

ทหาร 3

 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.รัฐเศรษฐ์ ปชาติกปัญญา

ภาษาอังกฤษ 3

 • Teacher: น.ท.สนอง กุลแทน
 • Teacher: น.ต.อโณทัย มั่งคั่ง

พลศึกษา 3

 • Teacher: ว่าที่ ร.อ.มานพ   วงษ์เอี่ยม
 • Teacher: พ.จ.ต.นิคม เสาหิน

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

 • Teacher: ร.ท.รพีพงศ์ พลศรี

คณิตศาสตร์เทคนิค 3

 • Teacher: ว่าที่ น.ต.ฐากร สร้อยมณี

วิชาไมโครเวฟเทคโนโลยี

 • Teacher: ร.ต.สราวุฒิ อำพรัตน์

วิชาไมโครอิเล็กทรอนิกส์

 • Teacher: น.ต.สายันต์ ท้ายเมือง
 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.จรินทร์ นันทศร
 • Teacher: ร.ท.วินัย ศิริโชติ

วิชาซินโครเซอร์โวเมคคานิกส์

 • Teacher: ร.อ.พฤทธิ์ กรณีย์
 • Teacher: ว่าที่ น.ท.วิชัย เปลี่ยนสุวรรณ
 • Teacher: จ.อ.ธงชัย   ไชยมูล

วิชาหลักการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ

 • Teacher: ว่าที่ ร.ท.วัชรากร ศรีโคตร
 • Teacher: ร.อ.เฉลย สมตัว

วิชาปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์1

 • Teacher: ร.ต.ชัยวัฒน์ ภู่แจ้ง
 • Teacher: พ.จ.อ.สันติสุข วงษ์ตระ

วิชาระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเรือ

 • Teacher: น.ต.สมเกียรติ สมมิตร
 • Teacher: ร.อ.สำราญ เปี่ยมแจง

วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค

 • Teacher: ว่าที่ ร.ท.มานพ ห่างภัย
 • Teacher: ว่าที่ ร.ท.มานพ   ห่างภัย

วิชาสายส่งและสายอากาศ

 • Teacher: ร.ต.ชัยวัฒน์ ภู่แจ้ง
 • Teacher: ว่าที่ ร.ท.กฤษณะ เพิ่มคำ
 • Teacher: น.ต.เอี่ยม ไพรสิงห์

แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ นรจ.ชั้นปีที่ 2

 • Teacher: น.ต.สายันต์ ท้ายเมือง
 • Teacher: ว่าที่ ร.ท.มานพ ห่างภัย

ทหาร 4

 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.รัฐเศรษฐ์ ปชาติกปัญญา

ระบบสื่อสารด้วยสายใยแก้วนำแสง

 • Teacher: น.ท.สุรพล ประชานันท์
 • Teacher: ร.ท.ภาสกร แสงสำอางค์

ภาษาอังกฤษ 4

 • Teacher: น.ท.สนอง กุลแทน

คณิตศาสตร์เทคนิค 4

 • Teacher: ว่าที่ น.ต.ฐากร สร้อยมณี
 • Teacher: ว่าที่ ร.ต. หญิง ฐกานต์ โกละกะ

ไมโครคอนโทรลเลอร์

 • Teacher: ว่าที่ ร.ท.มานพ ห่างภัย

ระบบเรดาร์

 • Teacher: น.อ.บรรเทิง ตุ้มสุข
 • Teacher: ร.ต.สราวุฒิ อำพรัตน์

วิชาระบบโซนาร์

 • Teacher: ร.ท.สุพล มาลัย

วิชาระบบควบคุมการยิง

 • Teacher: ว่าที่ น.ต. พิรม ดิษฐ์แก้ว
 • Teacher: พ.จ.อ.สุรชัย เชื้อนาค

วิชาปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์2

 • Teacher: น.ต.เสถียร ตั้งพรประเสริฐ

วิชาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

 • Teacher: ร.ท.วินัย ศิริโชติ
 • Teacher: ร.อ.เอนก สุรินทร์

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 • Teacher: ร.ต.ชัยวัฒน์ ภู่แจ้ง

Programmable Logic Controller (PLC)

 • Teacher: ว่าที่ ร.ท.มานพ ห่างภัย

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • Teacher: น.ท.สมศักดิ์ ประยงค์
 • Teacher: พ.จ.อ.วศิน สังข์สะสิทธิ์

เขียนแบบเทคนิค 1

 • Teacher: ร.ท.อุทัย ประเสริฐสิทธิ์

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

 • Teacher: น.ต.เสน่ห์ มหาสุข

การส่งจ่ายไฟฟ้า

 • Teacher: น.ท.สมศักดิ์ ประยงค์

การติดตั้งไฟฟ้า

 • Teacher: น.ท.สมศักดิ์ ประยงค์

อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

 • Teacher: น.ต.เสน่ห์ มหาสุข

แบตเตอรี่และชุบโลหะ

 • Teacher: พ.จ.อ.วศิน สังข์สะสิทธิ์

การปฏิบัติงานไฟฟ้า 1

 • Teacher: ร.ท.อุทัย ประเสริฐสิทธิ์

การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

 • Teacher: ร.ท.อุทัย ประเสริฐสิทธิ์

เครื่องต้นกำลัง

 • Teacher: ร.ท.อุทัย ประเสริฐสิทธิ์

วิชาคณิตศาสตร์เทคนิค 1

 • Teacher: ร.ท.อนุชัย โพธิสาร

วิชาคณิตศาสตร์เทคนิค 2

 • Teacher: ร.ท.อนุชัย โพธิสาร

วิชาคณิตศาสตร์เทคนิค 3

 • Teacher: ร.ท.อนุชัย โพธิสาร

วิชาคณิตศาสตร์เทคนิค 4

 • Teacher: ร.ท.อนุชัย โพธิสาร

วิชาวงจรไฟฟา 1 (นรจ.ฟฟ)

 • Teacher: ร.ท.อนุชัย โพธิสาร

วิชาวงจรไฟฟา 2 (นรจ.ฟฟ)

 • Teacher: ร.ท.อนุชัย โพธิสาร

เครื่องกลไฟฟ้า 1

 • Teacher: พ.จ.ต.สุทธิเกียรติ บุญชู

เครื่องกลไฟฟ้า 2

 • Teacher: พ.จ.ต.สุทธิเกียรติ บุญชู

การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า

 • Teacher: ร.ต.คำสอน ก้อนทอง

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

 • Teacher: ว่าที่ ร.ท.ภูวนาจ   สอนประสาร

เครื่องกลไฟฟ้า 3

 • Teacher: น.ต.เสน่ห์ มหาสุข

การซ่อมบำรุงเครื่องกลไฟฟ้า

 • Teacher: น.ท.สมศักดิ์ ประยงค์

วงจรไฟฟ้า 3

 • Teacher: น.ท.สมศักดิ์ ประยงค์

ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช

 • Teacher: น.อ.อนุสรณ์ วงศ์ปัญญา

ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์

 • Teacher: น.อ.ทวีศักดิ์ ทองนาค
 • Teacher: ว่าที่ น.อ.นิบ  ทำเนียบ
 • Teacher: น.อ.อนุสรณ์ วงศ์ปัญญา

เรือล่าทำลายทุ่นระเบิด ชุด ร.ล.บางระจัน

 • Teacher: น.อ.อนุสรณ์ วงศ์ปัญญา

พื้นฐานเรือดำน้ำด้านอิเล็กทรอนิกส์

 • Teacher: น.อ.อนุสรณ์ วงศ์ปัญญา

พื้นฐานวิชาระบบตรวจจับด้วยคลื่นเสียง

 • Teacher: น.ท.สุชาติ   มั่นคง
 • Teacher: ว่าที่ ร.ท.วินัย   ศิริโชติ

หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. เหล่า ยย. (อล.)

 • Teacher: ว่าที่ ร.ท.มานพ ห่างภัย

หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. เหล่า ยย.(อล.)

 • Teacher: พ.จ.อ.พิภัช กงแก้ว
 • Teacher: น.อ.บรรเทิง ตุ้มสุข
 • Teacher: ร.ต.ชัยวัฒน์ ภู่แจ้ง

หลักสูตรช่างโทรศัพท์

 • Teacher: น.ท.สุรพล ประชานันท์

หลักสูตรนายทหารใหม่พรรคกลิน

 • Teacher: น.ต.สายันต์ ท้ายเมือง

หลักสูตรช่างเรดาร์ประจำเรือ ประจำปี งป.63

 • Teacher: น.อ.บรรเทิง ตุ้มสุข
 • Teacher: น.ต.สุชิน มุขศรี

ระบบดีเกาส์ซิ่ง (Degaussing System)

การใช้งาน Moodle

บรรยายของบริษัท

 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.จรินทร์ นันทศร
 • Teacher: พ.จ.ต.ธนาคร ศรีเตชะ

ระบบเรดาร์ เกาะกระ

 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.จรินทร์ นันทศร

Covid 19

คู่มือทำแผนการสอน

 • Teacher: น.ต.สายันต์ ท้ายเมือง
 • Teacher: ว่าที่ ร.ท.มานพ ห่างภัย

การสร้างบัตรจ่ายงาน (MRC)

 • Teacher: น.อ.ทวีศักดิ์ ทองนาค

การจัดการความรู้ทั่วไป

 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.จรินทร์ นันทศร
 • Teacher: น.อ.อนุสรณ์ วงศ์ปัญญา

คลังตำรา อล.ทร.

 • Teacher: น.อ.ทวีศักดิ์ ทองนาค

โครงงานสิ่งประดิษฐ์นักเรียนจ่า

 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.จรินทร์ นันทศร
 • Teacher: พ.จ.อ.สันติสุข วงษ์ตระ

R2R

 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.จรินทร์ นันทศร

KM ผู้เกษียณอายุราชการ

KM กองบังคับการ

 • Teacher: น.ต.จีรวัฒน์   ทินมาลา
 • Teacher: พ.จ.อ.จิรกฤต   ธีรธนภิญโญ

KM กองกำลังพลและธุรการ

 • Teacher: พ.จ.อ.อดุลย์  คำวิแสง
 • Teacher: พ.จ.อ.ธีราพิเชฐ์  พรมจำปา
 • Teacher: พ.จ.อ.เอกพันธ์  มังคลาด
 • Teacher: น.อ.อนุสรณ์ วงศ์ปัญญา

KM กองการเงิน

 • Teacher: พ.จ.ต.นิธิพล   ขุนนุ้ย

KM กองส่งกำลังบำรุง

 • Teacher: ว่าที่ น.ท.ภิญโญ  ซิ้มเจริญ
 • Teacher: ร.อ.พิมล  ปานเลิศ
 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.กันตพัฒน์  มิลินทานุช
 • Teacher: ว่าที่ น.ต.สามารถ  เทิ้งกิ่ม

KM กองแผนการช่าง

 • Teacher: พ.จ.ต.วัชราวุธ อ้อมนอก
 • Teacher: พ.จ.อ.อภิเชษฐ์ แดงชาติ
 • Teacher: พ.จ.อ.วิรัช แสวงธรรม

KM กองวิทยาการ

 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.จรินทร์ นันทศร
 • Teacher: ร.ท.รพีพงศ์ พลศรี
 • Teacher: พ.จ.ต.ธนาคร ศรีเตชะ
 • Teacher: ว่าที่ ร.ท.มานพ ห่างภัย
 • Teacher: น.ท.ศิริโชค อุทกศิริ

KM กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ 1

 • Teacher: น.ต.นิรุต จูห้อง
 • Teacher: พ.จ.อ.จักรี พุ่มด้วง
 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.วีรเดช มอญกระโทก
 • Teacher: พ.จ.อ.ไผทพิสิษฐ์ สุนันท์คณาภรณ์
 • Teacher: น.ต.สมนึก อัตตะสาระ
 • Teacher: ร.ต.ธัชชยุตม์ เทศนะนาวิน
 • Teacher: พ.จ.ต.สัญญลักษณ์ แสนเรืองเดช

KM กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ 2

 • Teacher: พ.จ.อ.ศักดิ์ทวี จิตรโชติ
 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.พินิจ ดิเรกโภค
 • Teacher: พ.จ.อ.วุฒิศักดิ์ ทัศมี
 • Teacher: ร.อ.อวิรุทธ์ นาราษฎร์
 • Teacher: จ.ท.วิชัย ประทุมลี
 • Teacher: จ.อ.ชานนท์ ยิ้มถนอม
 • Teacher: พ.จ.ท.ภิญโญ ห่วงมาก
 • Teacher: พ.จ.ท.คมสัน อ่อนแช่ม
 • Teacher: พ.จ.อ.ปัญญา เสวกเกิด
 • Teacher: ว่าที่ ร.ต..ฉลาม แก้ววิเศษ
 • Teacher: ว่าที่ ร.ต. หญิง ฐกานต์ โกละกะ
 • Teacher: พ.จ.อ.ปิยะพงษ์ ใจอุ่น

KM กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ 3

 • Teacher: พ.จ.อ.ทวิช ขันโท
 • Teacher: พ.จ.อ.ชุมพล คุ้มพาล
 • Teacher: ว่าที่ น.อ.พุฒิพงศ์  ตั้งสิริอนุสรณ์
 • Teacher: น.อ.ทวีศักดิ์ ทองนาค
 • Teacher: พ.จ.อ.วฒนา บุญมาก
 • Teacher: พ.จ.ท.จีรไชย ปรีดา
 • Teacher: พ.จ.อ.ไพรัตน์ พลศักดิ์หาญ
 • Teacher: พ.จ.อ.ณัฐพัชญ์ พิมพ์มะไฟ
 • Teacher: น.อ.สิทธิชัย  มาลามาศ
 • Teacher: จ.ท.ธนากร ศรีสุข
 • Teacher: จ.ท.วัชระ ศรีสุข
 • Teacher: จ.อ.วรวุฒิ สุขมา
 • Teacher: พ.จ.อ.วินัย สุมานัส
 • Teacher: ร.ท.วีระ เกตุแก้ว
 • Teacher: น.อ.กัปตัน เตียวตระกูล
 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.วัชรพงศ์ เทพสุต
 • Teacher: ร.อ.เพทาย เรืองศิริ
 • Teacher: พ.จ.อ.ธนภัทร เล่สิงห์
 • Teacher: พ.จ.อ.ปัญญา เสวกเกิด
 • Teacher: ว่าที่ น.อ.สยาม เอี่ยมแย้ม
 • Teacher: พ.จ.อ.ปัญญา แก้วสวัสดิ์
 • Teacher: พ.จ.อ.วินัย แตงไทย
 • Teacher: ว่าที่ ร.ท.สุมิตร โสพรรณา
 • Teacher: พ.จ.ท.ณัฐพล ใจอ้าย
 • Teacher: พ.จ.อ.ณัฐวุฒิ ใจแสน

KM กองควบคุมคุณภาพ

 • Teacher: น.อ.ทวีศักดิ์ ทองนาค
 • Teacher: ร.ท.อภิชาติ ทิศรักษ์
 • Teacher: พ.จ.อ.อดิชาติ นามกันยา
 • Teacher: ร.ท.ฉัตร์มงคล ยังเหลือ

KM กองพัสดุ

 • Teacher: พ.จ.อ.อภิสิทธิ์   ชุมภูงาม
 • Teacher: พ.จ.อ.เมธวัจน์   ศรีวัชร์จารุธร
 • Teacher: ร.อ.สุวัสส์   เลิศนิมิตรสกุล

PMQA อล.ทร.

 • Teacher: น.ต.จีรวัฒน์   ทินมาลา

การควบคุมภายใน อล.ทร.

 • Teacher: น.ต.จีรวัฒน์   ทินมาลา

วารสารกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.จรินทร์ นันทศร

CKO Coaching 63

Category: CEKO Coaching

CEKO Coaching

Category: CEKO Coaching
 • Teacher: น.อ.ทวีศักดิ์ ทองนาค

แบบฝึกหัดความรู้พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์

 • Teacher: น.อ.บรรเทิง ตุ้มสุข

เครื่องเสียงใต้น้ำ

 • Teacher: น.อ.บรรเทิง ตุ้มสุข

อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

 • Teacher: น.อ.บรรเทิง ตุ้มสุข

อุปกรณ์สนับสนุน

 • Teacher: น.อ.บรรเทิง ตุ้มสุข

อุปกรณ์จ่ายไฟอิเล็กทรอนิกส์

 • Teacher: น.อ.บรรเทิง ตุ้มสุข

เครื่องโทรศัพท์

 • Teacher: น.อ.บรรเทิง ตุ้มสุข

เครื่องควบคุมเครื่องจักร

 • Teacher: น.อ.บรรเทิง ตุ้มสุข

เครื่องมือเดินเรือ

 • Teacher: น.อ.บรรเทิง ตุ้มสุข

เครื่องมือวัด

 • Teacher: น.อ.บรรเทิง ตุ้มสุข

เครื่องอำนวยการรบ

 • Teacher: น.อ.บรรเทิง ตุ้มสุข

เครื่องเรดาร์

 • Teacher: น.อ.บรรเทิง ตุ้มสุข

เครื่องสื่อสาร

 • Teacher: น.อ.บรรเทิง ตุ้มสุข