Available courses

ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช

  • Teacher: น.อ.อนุสรณ์ วงศ์ปัญญา

ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์

  • Teacher: น.อ.ทวีศักดิ์ ทองนาค
  • Teacher: ว่าที่ น.อ.นิบ  ทำเนียบ
  • Teacher: น.อ.อนุสรณ์ วงศ์ปัญญา

เรือล่าทำลายทุ่นระเบิด ชุด ร.ล.บางระจัน

  • Teacher: น.อ.อนุสรณ์ วงศ์ปัญญา

พื้นฐานเรือดำน้ำด้านอิเล็กทรอนิกส์

  • Teacher: น.อ.อนุสรณ์ วงศ์ปัญญา