Available courses

หลักการมาตรฐานการทดสอบกำลังพล

 • Teacher: น.อ.ทวีศักดิ์ ทองนาค
 • Teacher: ร.ต.อภิชาติ ทิศรักษ์
 • Teacher: น.ต.เอกสิทธิ์ นิ่มวรรณัง
 • Teacher: ร.อ.นิสิต นิลพงษ์
 • Teacher: น.ต.สายชน ปานขำ
 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.เรวัต ศรีน้อย
 • Teacher: ร.ต.วีระพล เนียมแสง

PQS การใช้เครื่องมือวัด Digital Multimeter Fluke 87

 • Teacher: น.อ.ทวีศักดิ์ ทองนาค
 • Teacher: ร.ต.อภิชาติ ทิศรักษ์
 • Teacher: น.ต.เอกสิทธิ์ นิ่มวรรณัง
 • Teacher: ร.อ.นิสิต นิลพงษ์
 • Teacher: น.ต.สายชน ปานขำ
 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.เรวัต ศรีน้อย
 • Teacher: ร.ต.วีระพล เนียมแสง

PQS การใช้เครื่องมือวัด Oscilloscope Tektronix TDS 2000B Series

 • Teacher: น.อ.ทวีศักดิ์ ทองนาค
 • Teacher: ร.ต.อภิชาติ ทิศรักษ์
 • Teacher: น.ต.เอกสิทธิ์ นิ่มวรรณัง
 • Teacher: ร.อ.นิสิต นิลพงษ์
 • Teacher: น.ต.สายชน ปานขำ
 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.เรวัต ศรีน้อย
 • Teacher: ร.ต.วีระพล เนียมแสง