Available courses

ภาษาอังกฤษ 1

 • Teacher: น.ท.สนอง กุลแทน
 • Teacher: น.ต.อโณทัย มั่งคั่ง

พลศึกษา

 • Teacher: ว่าที่ ร.อ.มานพ   วงษ์เอี่ยม
 • Teacher: พ.จ.ต.นิคม เสาหิน

เขียนแบบเทคนิค 1

 • Teacher: พ.จ.อ.สุกิจ ไกล้ชิต

วิชาดิจิตอลเทคนิค 1

 • Teacher: พ.จ.อ.ธนากร พละศักดิ์
 • Teacher: น.ต.สุชิน มุขศรี

วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร ๑

 • Teacher: พ.จ.อ.จรินทร์ นันทศร

คณิตศาสตร์เทคนิค 1

 • Teacher: ว่าที่ น.ต.ฐากร สร้อยมณี

วิชาป้องกันความเสียหาย 1

 • Teacher: พ.จ.ต.ธนาคร ศรีเตชะ
 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ เพิ่มคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 1

 • Teacher: น.ต.สายันต์ ท้ายเมือง

วิชาวงจรไฟฟ้า 1

 • Teacher: น.ท.สุชาติ มั่นคง

เครื่องมือวัด 1

 • Teacher: ว่าที่ ร.ท.วินัย ศิริโชติ
 • Teacher: ร.อ.เอนก สุรินทร์

ทหาร 1

 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.รัฐเศรษฐ์ ปชาติกปัญญา