Available courses

การจัดการความรู้ทั่วไป

 • Teacher: พ.จ.อ.จรินทร์ นันทศร
 • Teacher: น.อ.อนุสรณ์ วงศ์ปัญญา

คลังตำรา อล.ทร.

 • Teacher: น.อ.ทวีศักดิ์ ทองนาค

โครงงานสิ่งประดิษฐ์นักเรียนจ่า

 • Teacher: พ.จ.อ.จรินทร์ นันทศร
 • Teacher: พ.จ.อ.สันติสุข วงษ์ตระ

R2R

 • Teacher: พ.จ.อ.จรินทร์ นันทศร

KM ผู้เกษียณอายุราชการ

KM กองบังคับการ

 • Teacher: น.ต.จีรวัฒน์   ทินมาลา
 • Teacher: พ.จ.อ.จิรกฤต   ธีรธนภิญโญ

KM กองกำลังพลและธุรการ

 • Teacher: พ.จ.อ.อดุลย์  คำวิแสง
 • Teacher: พ.จ.อ.ธีราพิเชฐ์  พรมจำปา
 • Teacher: พ.จ.อ.เอกพันธ์  มังคลาด
 • Teacher: น.อ.อนุสรณ์ วงศ์ปัญญา

KM กองการเงิน

 • Teacher: พ.จ.ต.นิธิพล   ขุนนุ้ย

KM กองส่งกำลังบำรุง

 • Teacher: ว่าที่ น.ท.ภิญโญ  ซิ้มเจริญ
 • Teacher: ร.อ.พิมล  ปานเลิศ
 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.กันตพัฒน์  มิลินทานุช
 • Teacher: ว่าที่ น.ต.สามารถ  เทิ้งกิ่ม

KM กองแผนการช่าง

 • Teacher: พ.จ.ต.วัชราวุธ อ้อมนอก
 • Teacher: พ.จ.อ.อภิเชษฐ์ แดงชาติ
 • Teacher: พ.จ.อ.วิรัช แสวงธรรม

KM กองวิทยาการ

 • Teacher: พ.จ.อ.จรินทร์ นันทศร
 • Teacher: ร.ต.รพีพงศ์ พลศรี
 • Teacher: พ.จ.ต.ธนาคร ศรีเตชะ
 • Teacher: ว่าที่ ร.ท.มานพ ห่างภัย
 • Teacher: น.ท.ศิริโชค อุทกศิริ

KM กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ 1

 • Teacher: น.ต.นิรุต จูห้อง
 • Teacher: พ.จ.อ.จักรี พุ่มด้วง
 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.วีรเดช มอญกระโทก
 • Teacher: พ.จ.อ.ไผทพิสิษฐ์ สุนันท์คณาภรณ์
 • Teacher: น.ต.สมนึก อัตตะสาระ
 • Teacher: ร.ต.ธัชชยุตม์ เทศนะนาวิน
 • Teacher: พ.จ.ต.สัญญลักษณ์ แสนเรืองเดช

KM กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ 2

 • Teacher: พ.จ.อ.ศักดิ์ทวี จิตรโชติ
 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.พินิจ ดิเรกโภค
 • Teacher: พ.จ.อ.วุฒิศักดิ์ ทัศมี
 • Teacher: ร.อ.อวิรุทธ์ นาราษฎร์
 • Teacher: จ.ท.วิชัย ประทุมลี
 • Teacher: จ.อ.ชานนท์ ยิ้มถนอม
 • Teacher: พ.จ.ท.ภิญโญ ห่วงมาก
 • Teacher: พ.จ.ท.คมสัน อ่อนแช่ม
 • Teacher: พ.จ.อ.ปัญญา เสวกเกิด
 • Teacher: ว่าที่ ร.ต..ฉลาม แก้ววิเศษ
 • Teacher: ว่าที่ ร.ต. หญิง ฐกานต์ โกละกะ
 • Teacher: พ.จ.อ.ปิยะพงษ์ ใจอุ่น

KM กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ 3

 • Teacher: พ.จ.อ.ทวิช ขันโท
 • Teacher: พ.จ.อ.ชุมพล คุ้มพาล
 • Teacher: น.ท.พุฒิพงศ์  ตั้งสิริอนุสรณ์
 • Teacher: น.อ.ทวีศักดิ์ ทองนาค
 • Teacher: พ.จ.อ.วฒนา บุญมาก
 • Teacher: พ.จ.ท.จีรไชย ปรีดา
 • Teacher: พ.จ.อ.ไพรัตน์ พลศักดิ์หาญ
 • Teacher: พ.จ.อ.ณัฐพัชญ์ พิมพ์มะไฟ
 • Teacher: น.อ.สิทธิชัย  มาลามาศ
 • Teacher: ร.ท.วีระ เกตุแก้ว
 • Teacher: พ.จ.อ.วัชรพงศ์ เทพสุต
 • Teacher: ร.อ.เพทาย เรืองศิริ
 • Teacher: พ.จ.อ.ธนภัทร เล่สิงห์
 • Teacher: พ.จ.อ.ปัญญา แก้วสวัสดิ์
 • Teacher: พ.จ.อ.วินัย แตงไทย
 • Teacher: ว่าที่ ร.ท.สุมิตร โสพรรณา
 • Teacher: พ.จ.อ.ณัฐวุฒิ ใจแสน

KM กองควบคุมคุณภาพ

 • Teacher: น.อ.ทวีศักดิ์ ทองนาค
 • Teacher: ร.ต.อภิชาติ ทิศรักษ์
 • Teacher: พ.จ.อ.อดิชาติ นามกันยา
 • Teacher: ร.ท.ฉัตร์มงคล ยังเหลือ

KM กองพัสดุ

 • Teacher: พ.จ.ท.อภิสิทธิ์   ชุมภูงาม
 • Teacher: พ.จ.อ.เมธวัจน์   ศรีวัชร์จารุธร
 • Teacher: ร.อ.สุวัสส์   เลิศนิมิตรสกุล