รายวิชาที่มีอยู่

ทหาร 4

 • อาจารย์: ว่าที่ ร.ต.รัฐเศรษฐ์ ปชาติกปัญญา

ระบบสื่อสารด้วยสายใยแก้วนำแสง

 • อาจารย์: น.ท.สุรพล ประชานันท์
 • อาจารย์: ร.ท.ภาสกร แสงสำอางค์

ภาษาอังกฤษ 4

 • อาจารย์: น.ท.สนอง กุลแทน

คณิตศาสตร์เทคนิค 4

 • อาจารย์: ว่าที่ น.ต.ฐากร สร้อยมณี
 • อาจารย์: ว่าที่ ร.ต. หญิง ฐกานต์ โกละกะ

ไมโครคอนโทรลเลอร์

 • อาจารย์: ว่าที่ ร.ท.มานพ ห่างภัย

ระบบเรดาร์

 • อาจารย์: ร.ต.สราวุฒิ อำพรัตน์

วิชาระบบโซนาร์

 • อาจารย์: ร.ท.สุพล มาลัย

วิชาระบบควบคุมการยิง

 • อาจารย์: ว่าที่ น.ต. พิรม ดิษฐ์แก้ว
 • อาจารย์: พ.จ.อ.สุรชัย เชื้อนาค

วิชาปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์2

 • อาจารย์: น.ต.เสถียร ตั้งพรประเสริฐ

วิชาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

 • อาจารย์: ว่าที่ ร.ท.วินัย ศิริโชติ
 • อาจารย์: ร.อ.เอนก สุรินทร์

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 • อาจารย์: ร.ต.ชัยวัฒน์ ภู่แจ้ง

Programmable Logic Controller (PLC)

 • อาจารย์: ว่าที่ ร.ท.มานพ ห่างภัย