รายวิชาที่มีอยู่

ทหาร 3

 • อาจารย์: ว่าที่ ร.ต.รัฐเศรษฐ์ ปชาติกปัญญา

ภาษาอังกฤษ 3

 • อาจารย์: น.ท.สนอง กุลแทน
 • อาจารย์: น.ต.อโณทัย มั่งคั่ง

พลศึกษา 3

 • อาจารย์: ว่าที่ ร.อ.มานพ   วงษ์เอี่ยม
 • อาจารย์: พ.จ.ต.นิคม เสาหิน

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

 • อาจารย์: ร.ต.รพีพงศ์ พลศรี

คณิตศาสตร์เทคนิค 3

 • อาจารย์: ว่าที่ น.ต.ฐากร สร้อยมณี

วิชาไมโครเวฟเทคโนโลยี

 • อาจารย์: ร.ต.สราวุฒิ อำพรัตน์

วิชาไมโครอิเล็กทรอนิกส์

 • อาจารย์: น.ต.สายันต์ ท้ายเมือง

วิชาซินโครเซอร์โวเมคคานิกส์

 • อาจารย์: ร.อ.พฤทธิ์ กรณีย์
 • อาจารย์: ว่าที่ น.ท.วิชัย เปลี่ยนสุวรรณ
 • อาจารย์: จ.ท.ธงชัย   ไชยมูล

วิชาหลักการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ

 • อาจารย์: ว่าที่ ร.ท.วัชรากร ศรีโคตร
 • อาจารย์: ร.อ.เฉลย สมตัว

วิชาปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์1

 • อาจารย์: ร.ต.ชัยวัฒน์ ภู่แจ้ง
 • อาจารย์: พ.จ.อ.สันติสุข วงษ์ตระ

วิชาระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเรือ

 • อาจารย์: น.ต.สมเกียรติ สมมิตร
 • อาจารย์: ร.ท.สำราญ เปี่ยมแจง

หลักการกำเนิดคลื่นและการจัดรูปคลื่น

 • อาจารย์: ว่าที่ ร.ท.มานพ ห่างภัย
 • อาจารย์: ว่าที่ ร.ท.มานพ   ห่างภัย

วิชาสายส่งและสายอากาศ

 • อาจารย์: ร.ต.ชัยวัฒน์ ภู่แจ้ง
 • อาจารย์: ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ เพิ่มคำ