Available courses

ทหาร 2

 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.รัฐเศรษฐ์ ปชาติกปัญญา

วิชาการเรือ

 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.จักริน มาลัยโรจน์ศิริ

เขียนแบบเทคนิค 2

 • Teacher: ร.ต.คำสอน ก้อนทอง
 • Teacher: พ.จ.อ.สุกิจ ไกล้ชิต

วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS51

 • Teacher: น.ต.สุชิน มุขศรี

วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร ๒

 • Teacher: พ.จ.อ.พิภัช กงแก้ว

วิชาภาษาอังกฤษ 2

 • Teacher: น.ต.อโณทัย มั่งคั่ง

คณิตศาสตร์เทคนิค 2

 • Teacher: ว่าที่ น.ต.ฐากร สร้อยมณี

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

 • Teacher: พ.จ.อ.สุรวุฒิ สุจินตาภิรมย์

วิชาป้องกันความเสียหาย 2

 • Teacher: พ.จ.ต.ธนาคร ศรีเตชะ
 • Teacher: ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ เพิ่มคำ

อิเล็กทรอนิกส์ 2

 • Teacher: น.ต.สายันต์ ท้ายเมือง

วิชาวงจรไฟฟ้า 2

 • Teacher: น.ท.สุชาติ มั่นคง

เครื่องมือวัด 2

 • Teacher: ว่าที่ ร.ท.วินัย ศิริโชติ
 • Teacher: ร.อ.เอนก สุรินทร์

วิชาการข่าว

 • Teacher: ร.อ.วรภัทร โบขุนทด